Confiteor

Autor:
Publikováno:

Úvodní kající rity z různých liturgických tradic

Anglikánské I.

(z "Ranní pobožnosti"  - Morning Prayer)

P: Drazí milovaní bratři,
Písmo nás na různých místech vede k tomu abychom přiznávali a vyznávali své nesčetné hříchy a špatnosti; abychom se nepřetvařovali nebo je nezastírali před tváří Všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce, ale vyznávali je s pokorným, poníženým, kajícím a poslušným srdcem, abychom mohli dojít jejich odpuštění pro jeho nekonečnou dobrotu a milosrdenství. A ačkoliv máme být pokorní v uznávání svých hříchů před Bohem stále, máme tak činit obzvláště, když se společně scházíme, abychom vzdávali díky za velká dobrodiní, která přijímáme z jeho rukou, oslavovali ho nejdůstojnější chválou, slyšeli jeho nejsvětější slovo a prosili o ty věci které jsou potřebné a nezbytné jak pro naše tělo, tak pro naši duši. Proto se modlím a žádám vás všechny, kdo jste zde shromážděni, abyste mne s čistým srdcem a pokorným hlasem doprovodili k trůnu nebeské milosti a říkali podle mne:

Vyznání vin (všichni klečí)

V: Všemohoucí a nejmilosrdnější Otče,
chybovali jsme a zbloudili z tvých cest jako ztracená ovce,
příliš následovali žádostí a tužeb svých vlastních srdcí,
bouřili se proti tvým svatým zákonům,
nečinili jsme věci, které jsme činit měli
a činili ty, které jsme činit neměli
a tak v nás není nic zdravého.
Ale ty, Pane, měj slitování s námi, ubohými vzbouřenci,
ušetři ty, kteří vyznávají svá selhání
a obnov ty, kteří činí pokání
podle svých zaslíbení, která jsi vyhlásil lidstvu
v Ježíši Kristu, našem Pánu.
A dej pro jeho zásluhy, nejmilosrdnější Otče,
abychom mohli dále žít zbožný, spravedlivý a upřímný život
ke slávě tvého svatého jména.
Amen.


Rozhřešení - pronáší stojící duchovní, zatímco ostatní klečí:

P: Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
který si nepřeje smrt hříšníka,
ale aby se odvrátil od svých špatností a byl živ,
a dal pravomoc a příkaz svým služebníkům
zvěstovat jeho kajícímu lidu rozhřešení a prominutí jejich hříchů:
on odpouští a rozhřešuje všechny, kdo se opravdu kají
a nelíčeně věří jeho svatému Evangeliu.
Proto ho prosme,
aby nám dal pravou kajícnost a svého svatého Ducha
aby jej mohlo potěšit, co v tomto okamžiku činíme
a aby zbytek našeho života mohl být čistý a svatý
abychom nakonec mohli vstoupit do jeho věčné radosti
skrze Krista, našeho Pána.

Anglikánské II.

(z eucharistické liturgie)

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Tvůrče všech věcí a Soudče všech lidí:
doznáváme a vyznáváme své mnohé hříchy a špatnosti
kterých jsme někdy nejsmutněji dopustili
myšlením, slovy a skutky
proti tvé božské velebnosti.
Upřímně se kajeme
a srdečně litujeme těchto svých nepravostí.
Smiluj se nad námi, nejmilosrdnější Otče;
pro zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista
nám odpusť vše minulé
a dej, abychom ti již dále mohli sloužit
a líbit se ti v novosti života
ke cti a slávě tvého Jména
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Z lutherského kompletáře

(podle Lutheran Book of Worship)

P: Vyznejme svůj hřích v přítomnosti Boží i druhých.

(ticho pro sebezpytování)

P: Svatý a milostivý Bože,
S: vyznávám, že jsem tento den proti tobě zhřešil.
Některé ze svých hříchů znám:
myšlenky, slova i skutky, za které se stydím.
Jiné jsou však známy jen tobě.
Ve jménu Ježíše Krista prosím o odpuštění.
Vysvoboď mne a obnov,
abych mohl odpočinout v pokoji.


P: Z milosrdenství Božího jsme spojeni s Ježíšem Kristem
a v něm je nám odpuštěno.
Odpočiňme nyní v pokoji
a ráno vstaňme, abychom mu sloužili.

Confiteor holandských luteránů

P: Drazí přátelé,
viděli jsme, že kázání pokání od nás požaduje upřímné vyznání hříchů
a že nám Boží Slovo milosti zaslibuje jejich odpuštění
jak říká apoštol Jan (1J 1:9):
"Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý,
že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
"
a David (Ž 32:5):
"Řekl jsem: Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.
A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj
."
Proto byste měli srdečně vyznat své hříchy
a důvěřivě prosit Pána o milosrdenství
abyste mohli přijmout jejich odpuštění.
A aby vaše pokání bylo zjevné,
odpovězte mi nejprve jasně a pravdivě
před svatou tváří Boží a před tímto křesťanským sborem
na následující otázky:

1. Na místě Božím se vás ptám:
uznáváte a vyznáváte s lítostivým srdcem,
že jste ubozí a ztracení hříšníci
kteří mnohokrát velmi rozhněvali Hospodina, svého Boha
otevřeně i v skrytu, vědomě i nevědomě,
myšlenkami, slovy i skutky,
a kteří také ubližovali svým bližním mnoha způsoby
a tím si zasloužili veškeré časné i věčné potrestání?
Litujete srdečně těchto svých hříchů
a prosíte Boha o jejich odpuštění?
Odpovězte tedy: Ano.

Ano.

2. Ptám se vás [dále], věříte pevně, že vám Bůh,
ve svém věčném milosrdenství
a skrze vzácné zásluhy Ježíše Krista, svého Syna,
nejen odpouští všechny vaše hříchy,
ale také pečetí svým pravým Tělem a Krví ty,
kdo by jedli chléb a pili víno ve svatém, posvěceném Přijímání?
Věříte tomu srdečně?
Odpovězte tedy: Ano.

Ano.

3. Ptám se vás konečně,
hodláte polepšit svůj hříšný život z Boží milosti,
přinášet dobré ovoce jako doklad svého pokání a víry,
prokazovat se jako nové stvoření v Kristu
a kráčet v Duchu podle nového člověka?
Chcete dále ze srdce odpustit svým bližním
to, čím vám ublížili, a učinit to zjevným tím,
že prokážete všem svoji lásku?
Chcete dále zůstat pevně ve věčném Slově Božím
a našem pravém křesťanském náboženství až do smrti?
Odpovězte tedy: Ano.

Ano.

Ať vám dá věrný a milosrdný Bůh sílu i vůli tyto věci činit
ke cti svého svatého Jména
a k věčné spáse každého z vás
skrze Ježíše Krista.
Amen.

A nyní se pokořte před Hospodinem, naším Bohem,
vyznejte mu všechny své hříchy
se zlomeným a lítostivým srdcem
a spolu se mnou jej proste:

Spravedlivý a milostivý Bože,
my ubohá bídná stvoření vyznáváme,
že jsme byli počati a zrodili jsme se v hříších
a že často přestupujeme tvá svatá přikázání
a dokonce proti nim i vzdorujeme.
Ale protože Ježíš Kristus přišel do tohoto světa
aby zachránil hříšníky,
prosíme tě, věrný Bože a Otče, pro Kristovy zásluhy,
odpusť nám všechny naše hříchy,
přijmi nás v milosti a dej nám věčný život;
dej nám, nebeský Otče, upřímné pokání,
pevnou víru, pravou zbožnost a pevnost
až do konce našeho života,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista
.

Na základě vašeho upřímného vyznání Bohu já, jako služebník Ježíše Krista (v pravomoci jeho slova v Janovi, 20. kapitole "Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou") zvěstuji všem, kdo činí pokání, úplné odpuštění všech hříchů ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého: avšak nekajícím oznamuji, že jejich hříchy jsou zadrženy, dokud se nezmění k lepšímu, k čemuž jim dej Bůh svoji milost, skrze Ježíše Krista, v jehož jménu se modlíme:

Otče náš...

Lutherské (podle ELW)

Milosrdný Bože,
smiluj se nad námi.

[Vyznáváme, že jsme se odvrátili od tebe
a vydali sebe samé do moci hříchu.
Opravdu toho litujeme a pokorně se kajeme.]
Ve svém soucitu nám
odpusť naše hříchy,
známé i neznámé,
to co jsme udělali,
i to co jsme opoměli udělat.
Udržuj nás svým Duchem tak,
abychom mohli žít
a sloužit ti v novosti života
ke cti a slávě tvého Jména
skrze Ježíše Krista, našeho Pána
.

B.

Milosrdný Bože,
zhřešili jsme proti tobě
v myšlenkách, slovech i skutcích
a nejsme hodni nazývat se tvými dětmi.
Smiluj se nad námi
a odvrať nás od našich hříšných cest.
Přiveď nás zpátky k sobě
jako ty, kdo byli kdysi mrtví,
ale dnes žijí
skrze našeho Spastitele Ježíše Krista.
Amen
.